statut

Odluka o izmjeni i dopuni statuta

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i članka 21. Statuta, Skupština HRVATSKE UDRUGE PROFESORA FRANCUSKOGA JEZIKA održana 30. rujna 2017., donijela je ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA Članak 1. U članku 22. stavak 2 mijenja se i glasi: „Mandat članova UO,…

Retour en haut