Odluka o izmjeni i dopuni statuta

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i članka 21. Statuta, Skupština HRVATSKE UDRUGE PROFESORA FRANCUSKOGA JEZIKA održana 30. rujna 2017., donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI STATUTA

 

Članak 1.

U članku 22. stavak 2 mijenja se i glasi:

„Mandat članova UO, PUO-a i NO-a traje četiri godine s mogućnošću reizbora“.

Članak 2.

U članku 24. stavak 6 mijenja se i glasi:

„Mandat članova UO-a traje četiri godine s mogućnošću ponovnog biranja“.

Članak 3.

U članku 25. stavak 3 mijenja se i glasi:

„Mandat članovima UO traje četiri godine s mogućnošću reizbora“.

 

 

Članak 4.

U članku 27. stavak 4 mijenja se i glasi:

„Mandat traje četiri godine s mogućnošću reizbora“.

Članak 5.

 

U članak 28. stavak 3 mijenja se i glasi:

„Mandat traje četiri godine s mogućnošću reizbora“.

Članak 6.

 

U članku 29. stavak 3 mijenja se i glasi:

„Mandat traje četiri godine s mogućnošću reizbora“.

Članak 7.

U članku 31. stavak 4 mijenja se i glasi:

„Mandat članova NO-a traje četiri godine s mogućnošću reizbora“.

Članak 8.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Statuta stupa na snagu danom donošenja.

                                                                          OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

Predsjednica HUPF-a                                                                                                                                      

________________________________

mr  Mirjana Franić, prof.

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut