Statut Hrvatske udruge profesora francuskog jezika

Na temelju članka 13 Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština HRVATSKE UDRUGE  PROFESORA  FRANCUSKOG  JEZIKA na  sjednici održanoj 26. rujna 2015. godine. donijela je

STATUT

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Statut  HRVATSKE UDRUGE PROFESORA FRANCUSKOG JEZIKA (u daljnjem tekstu Udruga) sadrži odredbe o:

–        nazivu i sjedištu

–        zastupanju i predstavljanju Udruge

–        izgledu pečata i loga Udruge

–        područjima djelovanja sukladno ciljevima, aktivnostima i djelatnostima s pomoću kojih se ciljevi ostvaruju

–        svrsi i ciljevima Udruge

–        načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge

–        uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti, stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova

–        tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata

–        prestanku postojanja Udruge

–        imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

–        postupku s imovinom u slučaju prestanka djelovanja Udruge

–        načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja

Članak 2.

Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija, što znači da se ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti.

Članak 3.

Udruga ne može stjecati materijalnu dobit za svoje članove, ali može pronalaziti sponzore za ostvarivanje svojih projekata na tuzemnom i međunarodnom području.

Članak  4.

Udruga je ustanovljena s ciljem poboljšanja statusa francuskog jezika u učenju i poučavanju, promicanju hrvatsko-francuskih kulturnih odnosa i veza, međusobnoga pomaganja i dobre suradnje profesora francuskog jezika i suradnje s osobama s frankofonoga govornog područja i frankofila.

 

 

II. NAZIV i SJEDIŠTE

Članak 5.

 

Puni naziv Udruge je: HRVATSKA UDRUGA PROFESORA FRANCUSKOG JEZIKA.

Uz naziv na hrvatskom jeziku koristi se i prijevod naziva na francuski jezik koji glasi: ASSOCIATION CROATE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS.

Skraćeni naziv na hrvatskom jeziku glasi „HUPF“, a na francuskom jeziku „ACPF“.

Članak 6.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Udrugu kao pravnu osobu predstavlja i zastupa predsjednik, a UO može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Članak 7.

 

Radi što boljega teritorijalnog ustroja članstva te učinkovitijega rada, Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i sl.) na području Republike Hrvatske gdje se za to ukaže potreba.

Podružnice i drugi organizacijski oblici nemaju svojstva pravne osobe u skladu sa Zakonom o udrugama.

Odluku o osnivanju podružnica donosi Upravni odbor.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije, udruživati se u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svojega djelovanja te slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 8.

 

Udruga posjeduje svoj pečat.

Pečat  je okruglog oblika, promjera 3,5 cm.

Uz obod je ispisan puni naziv Udruge na hrvatskom i francuskom jeziku te adresa sjedišta Udruge (logotip pečata u privitku).

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Odluku o izgledu pečata i loga donosi UO.

 

 

 

III. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJU I DJELATNOSTI

 

 

Članak 9.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Ciljevi Udruge su:

 

–          okupljanje i povezivanje svih punoljetnih osoba koje zanima proces učenja i poučavanja francuskog jezika

–          unapređivanje i širenje učenja i poučavanja francuskog jezika

–          vođenje brige o permanentnom usavršavanju profesora francuskog jezika

–          poboljšavanje uvjeta u nastavi francuskog jezika kao i vođenje brige o stručnom napredovanju članova Udruge

–          omogućavanje boljeg poznavanja francuske kulture i civilizacije

–          zastupanje članova Udruge pred državnim organima radi zaštite prava učenika i profesora i radi zaštite profesije

 

 

Članak 10.

 

Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

–          organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja, predavanja, sastanaka i radionica

–          organiziranje putovanja u Francusku i druge frankofone zemlje za svoje članove

–          oglašavanje na svojoj mrežnoj stranici i objavljivanje relevantnih članaka vezanih uz užu i širu struku

–          aktivno sudjelovanje u predlaganju zakonskih i podzakonskih akata profesorske struke

–          zalaganje za kategoriziranje i ocjenjivanje kvalitete  rada profesora u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), drugim djelatnostima skladno Zakonu i odlukama Skupštine i ciljevima osnivanja utvrđenim Statutom

–     organiziranje natjecanja učenika u poznavanju francuskog jezika

–          organiziranje predavanja i kulturnih događanja za svoje članove

–          organiziranje i/ili sudjelovanje u organizaciji stalnih ili povremenih aktivnosti koje su od interesa za njezine članove. 

–          suradnja s udrugama istoga karaktera u zemlji i inozemstvu;

–          suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), s Veleposlanstvom   Republike Francuske  u Hrvatskoj, s Francuskim institutom, te sa svim institucijama koje mogu na bilo koji način doprinijeti poboljšanju rada Udruge.

–          djelovanje na području obrazovanja, znanosti i stažiranja

 

 

 

 

 

 

                                      IV. NAČELA DJELOVANJA UDRUGE

Načelo neovisnosti

Članak 11.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu neovisnosti što znači da Udruga samostalno utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom.

Načelo javnosti

Članak 12.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu javnosti.

Javnost rada Udruge uređuje se Statutom, sukladno Zakonu.

Načelo demokratskog ustroja

Članak 13.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu demokratskog ustroja, što znači da Udrugom upravljaju članovi prema načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova.

Načelo neprofitabilnosti

Članak 14.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu neprofitabilnosti, što znači da, iako se Udruga ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti, ona može obavljati djelatnosti, sukladne Zakonu i Statutu.

Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu

Članak 15.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražavanju svojih stajališta, mišljenja i poduzimanju inicijative o pitanjima od njihova interesa.

 

 

V. ČLANOVI UDRUGE, NJIHOVA PRAVA i OBVEZE

 

Članak 16.

Članom Udruge može postati svaka osoba koja se bavi, bilo stručno, bilo znanstveno francuskim jezikom, književnošću, kulturom i civilizacijom, ili  je na neki drugi način vezana uz francuski jezik, kulturu i civilizaciju te želi sudjelovati u ostvarivanju ovim Statutom utvrđenih ciljeva i djelatnosti Udruge.

Članovi Udruge mogu biti aktivni, pridruženi i počasni.

Aktivnim članovima smatraju se profesori francuskog jezika u vrtićima, osnovnim, srednjim školama i školama za strane jezike javnog i privatnog sektora Republike Hrvatske, profesori koji se trenutno nalaze na stručnom usavršavanju/ specijalizaciji, koji su bez zaposlenja ili su na određeni rok raspoređeni na neku funkciju u drugu ustanovu, kao i umirovljeni profesori francuskog jezika.

Pridruženim članovima smatraju se sve osobe koje prihvaćaju ciljeve Udruge i pokazuju zanimanje za ostvarenje istih.

Počasne članove su imenuje UO Udruge, a tim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Udruga je dužna voditi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način. Obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, datumu rođenja, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi, odnosno sadrži sve podatke propisane Zakonom.

Popis članova mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 17.

Članovi Udruge imaju pravo:

–          birati i biti birani u tijela upravljanja

–          sudjelovati u poslovima i djelatnostima iz članka 10. ovoga Statuta

–          neposredno, odnosno putem svojih predstavnika sudjelovati u radu tijela Udruge te nadzirati rad Udruge

–          davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela  Udruge i  biti obaviješteni o zauzetim stavovima

–          biti  obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela, kao i o materijalno-financijskom poslovanju

–          zahtijevati od tijela Udruge obrazloženja o poduzimanju aktivnosti, odnosno podnošenje izvještaja o radu

–          sudjelovati u svim ostalim djelatnostima Udruge.

Članovi Udruge imaju obveze i odgovornosti:

–          pridržavati se odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Udruge te odluka i zaključaka tijela Udruge

–          redovito plaćati članarinu

–          pridonositi svojim aktivnostima unutar i izvan Udruge unapređivanju njezinih djelatnosti i ostvarivanju njezinih ciljeva

–          uključivati se i sudjelovati u aktivnostima Udruge prema svojim sklonostima i mogućnostima

–          čuvati i podizati ugled Udruge.

Članak 18.

Svojstva člana Udruge prestaju:

–          pisanom izjavom o istupanju iz članstva

–          neplaćanjem članarine za tekuću godinu

–          isključenjem

Član Udruge može biti isključen iz članstva zbog neispunjavanja obveza propisanih ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge i nepridržavanjem odluka tijela upravljanja.

Pisanu i obrazloženu odluku o isključenju donosi Prošireni upravni odbor Udruge i to natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova PUO-a.

Protiv odluke o isključenju može se podnijeti prigovor Skupštini Udruge u roku od 15 dana. Odluka koju donese Skupština je konačna.

 

 

VI. USTROJ UDRUGE I NJEZINA TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 19.

Udruga je ustrojena u skladu sa Zakonom o udrugama.

O radu i poslovanju  Udruge članovi Udruge odlučuju neposredno ili preko demokratski izabranih predstavnika/delegata kako je propisano ovim Statutom.

Članak 20.

Tijela upravljanja:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor – (UO)
  3. Prošireni upravni odbor  – (PUO)
  4. Nadzorni odbor – (NO)

SKUPŠTINA

 

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine ju: članovi Proširenog upravnog odbora (PUO), Nadzornog odbora (NO) i delegati iz podružnica (na svakih 10 aktivnih članova podružnice po jedan delegat).

Skupština je redovna, izborna, ili, ako se za to ukaže potreba izvanredna skupština.

Redovna skupština Udruge saziva se jedanput godišnje. Saziva ju predsjednik, na vlastitu inicijativu. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dostave zahtjeva sazvat će je predlagatelj.

Skupštinu Udruge saziva osoba koja je posljednja bila upisana u Registar udruga ili tri člana Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima upravljanja Udrugom. Predsjednicima podružnica dostavljaju se pisani pozivi koje oni prosljeđuju svojim delegatima. Odluke Skupštine donose se, u pravilu, javnim glasovanjem, no na svojoj sjednici Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluke  iznimno donose tajnim glasovanjem.

U pravilu Zapisnik sa sjednice Skupštine piše tajnik Udruge, a u slučaju odsutnosti tajnika Skupština imenuje zapisničara. Zapisnik potpisuju: tajnik/zapisničar, predsjednik i osnivački predsjednik, ili dopredsjednik Udruge, odnosno osoba imenovana na sjednici skupštine. Izborna skupština bira članove UO-a (predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i urednika mrežne stranice Udruge), članove NO-a te potvrđuje osnivačkog predsjednika i predsjednike podružnica.

Na izbornoj skupštini bira se izborno povjerenstvo od tri člana koji provode glasovanje i podnose izvješće o izboru kandidata.

Izvanrednu Skupštinu predsjednik saziva prema vlastitoj inicijativi ili na zahtjev najmanje 1/3 od ukupnoga broja članova Udruge, s tim da je obvezan  odmah predložiti dnevni red.

Ako predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu mogu sazvati predlagači.

Na izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojega  je sazvana.

Ako je Skupštinu nemoguće održati zbog financijskih razloga, više sile ili zbog nekih drugih opravdanih razloga, ovim Statutom dopušta se održavanje Skupštine online, o čemu se posebno sastavlja zapisnik. Odluke donesene na tako održanoj sjednici, obvezatno se potvrđuju na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu zastupa osoba za zastupanje koje je zadnja upisana u Registar udruga.

Članak 22.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

–          donosi Statut i druge opće akte koji nisu u nadležnosti UO-a te donosi izmjene i dopune Statuta

–          raspravlja i odlučuje o izvještajima koje podnosi UO i ostala tijela Udruge (PUO i NO)

–          odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

–          usvaja godišnje financijsko izvješće

–          usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

–          daje smjernice za rad Udruge

–          bira i razrješava članove UO-a

–          bira i razrješava članove NO-a

–          potvrđuje predsjednike podružnica

–          odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge

–          odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine od značaja za rad Udruge za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Mandat članova UO, PUO-a i NO-a traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

Članak 23.

 

Skupštini Udruge mogu prisustvovati svi članovi Udruge, a pravo glasovanja imaju samo članovi Skupštine.  

Odluka je pravovaljana ako je izglasana natpolovičnom većinom nazočnih članova koji imaju pravo glasa.

Kvorum ovisi o trenutačnom broju članova pojedinih podružnica i utvrđuje se na temelju tih podataka prije početka rada skupštine. Svaka podružnica ima pravo na broj delegata razmjeran broju redovnih članova učlanjenih u podružnicu, koji redovito podmiruju svoje obveze.

Na svakih deset članova podružnice određuje se jedan delegat. Ako podružnica broji manje od deset članova, podružnicu na skupštini predstavlja samo predsjednik ili imenovana osoba od strane članova podružnice.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 24.

Upravni odbor (u daljnjem tekstu UO) sačinjavaju predsjednik, dopredsjednik, osnivački predsjednik, tajnik, blagajnik i urednik mrežne stranice Udruge.

Članovi UO-a ne mogu istovremeno obnašati dvije funkcije.

Predsjednik, tajnik, blagajnik i  urednik mrežne stranice Udruge biraju se iz redova aktivnih članova najbrojnije podružnice.

Dopredsjednik se bira iz redova aktivnih članova druge najbrojnije  podružnice.

U slučaju potrebe donošenja rokom vezanih odluka, UO može donijeti pravovaljane odluke umjesto Skupštine.

UO donosi odluke uz nazočnost najmanje tri člana, a odluke su pravovaljane, ako za njih glasuje većina nazočnih članova.

Mandat članova UO-a traje dvije godine s mogućnošću ponovnog biranja.

Skupština može razriješiti dužnosti pojedine članove UO-a kao i UO u cjelini i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im dužnosti. Ukoliko razrješava cijeli UO, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko opoziva pojedine članove njihov se mandat zamrzava do isteka mandata u čiji su sastav birani, ako se ne izabere novi član UO-a

 

Članak 25.

 

UO ima sljedeće nadležnosti:

–          utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna

–          rukovodi radom Udruge između sjednica Skupštine

–          brine o provođenju zaključaka i odluka Skupštine, odredbi Statuta i Programa rada na osnovi kojih može donositi odluke

–          donosi odluku o osnivanju podružnica

–          donosi odluku o izgledu pečata i loga

–          priprema i predlaže Skupštini Program rada te prijedloge općih akata Udruge

–          podnosi godišnji izvještaj o radu i odgovara Skupštini za svoj rad

–          donosi prijedlog plana rada Udruge

–          donosi prijedlog financijskog plana Udruge

–          odlučuje o visini članarine i o roku za uplatu članarine

–          donosi odluke vezane uz poslovanje

–          odlučuje o korištenju sredstava Udruge u skladu s financijskim planom

–          upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Udruge

–          surađuje s drugim pravnim osobama i državnim organima

–          obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima Udruge

–          odlučuje o promjeni adrese sjedišta

–          imenuje počasne članove Udruge

–          donosi odluke o javnim priznanjima i nagradama

–          odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela upravljanja

–          upućuje na raspravu članovima Udruge Nacrt izmjena i dopuna Statuta 

–           razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Statut je konačan kad ga potvrdi Skupština.

Mandat članovima UO traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

 

 

PROŠIRENI UPRAVNI ODBOR

 

Članak 26.

Prošireni upravni odbor (u daljnjem tekstu PUO) sačinjavaju članovi UO-a te predsjednici podružnica.

U slučaju spriječenosti predsjednika podružnice automatizmom ga zamjenjuje tajnik podružnice, a u slučaju spriječenosti tajnika, podružnica je dužna izabrati i poslati svojega predstavnika/delegata.

PUO za svoj rad odgovara Skupštini kolektivno.

PUO se sastaje dva puta godišnje, a po potrebi i češće.

PUO donosi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova PUO-a, odluke su pravovaljane, ako za njih glasuje natpolovična većina nazočnih članova.

PUO donosi pisanu i obrazloženu Odluku o isključenju svojega člana.

Ako je sastanak PUO nemoguće održati zbog financijskih razloga, više sile ili zbog nekih drugih opravdanih razloga, ovim Statutom dopušta se održavanje sastanka PUO online, o čemu se posebno sastavlja zapisnik. Odluke donesene na tako održanoj sjednici, obavezno se potvrđuju na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

Članak 27.

 

Predsjednik Udruge:

–          odgovara za zakonitost rada Udruge.

–          zastupa i predstavlja Udrugu u zemlji i inozemstvu.

–          sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime Udruge

–          saziva Skupštinu i sjednice UO-a i PUO-a.

–          dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

–          predsjeda sjednicama UO-a i PUO-a, priprema i predlaže dnevni red.

–          podnosi izvješća o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine, PUO-a i UO-a Udruge.

–          vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine

–          obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Ostali članovi Udruge mogu predstavljati Udrugu samo na temelju pisane punomoći dobivene od predsjednika Udruge. Pisana punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Predsjednik svoju dužnost obavlja volonterski, honorarno ili profesionalno. Odluku o tome donosi Skupština Udruge.

Mandat traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

Članak 28.

 

Tajnik Udruge:

–          priprema nacrte i prijedloge općih akata i odluka za Skupštinu

–          vodi  popis članova  Udruge

–          vodi zapisnike sa sjednica UO-a i PUO-a i sa sjednica Skupštine

–          čuva arhivu Udruge

–          obavlja stručne i druge poslove za potrebe UO-a uz suglasnost predsjednika u skladu s općim aktima Udruge

Tajnik svoju dužnost obavlja volonterski, honorarno ili profesionalno. Odluku o tome donosi Skupština Udruge.

Mandat traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

Članak 29.

 

Blagajnik Udruge:

 

–          vodi blagajničko i financijsko poslovanje

–          podnosi financijski izvještaj Skupštini Udruge

Blagajnik svoju dužnost obavlja volonterski, honorarno ili profesionalno. Odluku o tome donosi Skupština Udruge.

Mandat traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 30.

 

Radi provođenja nadzora nad radom Udruge bira se Nadzorni odbor (u daljnjem tekstu NO).

NO ima tri člana.

Članove NO-a bira i razrješava Skupština.

NO ima dužnost i pravo o uočenim pojavama i o svojim stavovima obavještavati Skupštinu, UO i druga tijela Udruge te predlagati poduzimanje odgovarajućih mjera.

NO ima pravo zatražiti na uvid dokumentaciju i druge podatke radi utvrđivanja činjeničnoga stanja.

Članovi NO mogu prisustvovati sjednicama UO-a i PUO-a i sudjelovati u raspravi, ali bez prava odlučivanja.

NO može zahtijevati sazivanje sjednica UO-a, PUO-a i Skupštine ako utvrdi neispravnost u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnost u izvršavanju zadataka ili povrede zakonskih propisa Statuta i drugih općih akata te odluka Skupštine Udruge.

NO razmatra i kontrolira:

–          primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih akata

–          izvršavanje prava i obveza svih tijela upravljanja te zakonitost rada

–          materijalno-financijsko poslovanje i ispravnost korištenja materijalnih sredstava

–          ostvarivanje odluka, zaključaka, ugovora i drugih pravnih akata

–          vrši i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost

Članak 31.

U NO ne mogu biti birani članovi PUO-a.

Predsjednika NO-a biraju i opozivaju članovi NO-a međusobno.

Predsjednik saziva sjednice NO-a i rukovodi radom. NO radi u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova NO-a traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

Članak 32.

 

Svaki član Udruge koji smatra da su odlukama ili neaktivnošću tijela upravljanja povrijeđena njegova prava i interesi ima pravo pokrenuti postupak kod NO-a, koji, ukoliko smatra zahtjev neosnovanim, ima ga pravo odbaciti.

Članak 33.

 

Udrugu ima podružnice.

O radu podružnice odlučuju neposredno njezini članovi i sami biraju svoje predstavnike. Članovi podružnice mogu donositi opće akte i odluke koje se odnose na rad podružnice, ali oni moraju biti u skladu sa Statutom Udruge.

Članovi podružnice dužni su prije zasjedanja Skupštine održati sastanak podružnice na kojem će raspravljati o dnevnom redu Skupštine. Da bi odluka bila pravovaljana sastanku mora prisustvovati više od polovice aktivnih članova, odnosno, za odluku mora glasovati natpolovična većina nazočnih članova.

VII. SREDSTVA ZA RAD

 

Članak 34.

Sredstva za rad Udruge stječu se od:

–          članarina

–          priloga i poklona

–          sponzorstava

–          organiziranja seminara i predavanja

–          iz drugih izvora sukladno Zakonu

Radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadaća Udruga može kreirati svoju mrežnu stranicu, izdavati svoje glasilo, kao i druge publikacije sukladno Zakonu.

Članak 35.

 

Članarina se plaća godišnje (kalendarska god.), a najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.  Njezinu visinu utvrđuje UO.

Godišnja članarina pridruženih članova ne može biti manja od članarine aktivnih članova.

Članak 36.

Udruga upravlja sredstvima za rad sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju i u sklopu financijskog plana Udruge.

Sredstva se vode kod Zagrebačke banke u Zagrebu.

Članak 37.

 

Svi prihodi i rashodi Udruge određuju se financijskim planom.

Financijski plan donosi se za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Članak 38.

 

Članovi UO-a imaju naredbodavno pravo u raspolaganju sredstvima i to u skladu s odlukama Skupštine odnosno UO-a donesenim na temelju programa rada i financijskoga  plana.

 

 

VIII.  STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 39.

 

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Odredbe općih akata Udruge koje su u suprotnosti s odredbama Statuta ne mogu se primjenjivati.

Članak 40.

 

Izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Udruge donose se na način i po postupku za njihovo donošenje  suladno Zakonu.

IX. JAVNOST RADA I OBAVJEŠĆIVANJE

 

Članak 41.

Rad Udruge je javan, osim u slučaju zaštite osobne ili poslovne tajne.

Javnost se ostvaruje davanjem obavijesti o radu Udruge članstvu, tisku, na mrežnim stranicama Udruge i drugim zainteresiranim medijima, a sve sukladno uputama propisanim zakonom o pravu na pristup informacija.

             

Članak 42.

Vrijeme održavanja sjednice Upravnog odbora i prijedlog dnevnoga reda dostavljaju se njegovim članovima elektronskom poštom. Pojedinosti o sjednici UO-a se također mogu oglasiti na mrežnoj stranici Udruge jer u radu UO mogu sudjelovati svi članovi Udruge, ali bez prava glasa. 

Zaključci i odluke Upravnog odbora dostavljaju se svakom njegovu članu u pisanom obliku, odnosno elektroničkom poštom.

X. DODJELA JAVNIH PRIZNANJA

 

Članak 43.

           

Udruga dodjeljuje javna priznanja i predlaže za odlikovanja i druga priznanja svoje članovekoji izuzetnim zalaganjem, svojim nesebičnim i predanim radom pridonose uspješnom ostvarivanju njezinih ciljeva i zadataka. Udruga također piše preporuke na zahtjev svojih članova koji to zaslužuju.

           

 

XI. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 44.

Svi sporovi među članovima Udruge rješavaju se mirnim putem na Skupštini. Ukoliko se spor ne uspije riješiti mirnim putem,  spor rješava nadležni sud.

O sukobu interesa između članova pojedinih tijela Udruge odluku donosi Skupština.

XII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 45.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine, 2/3 većinom svojih članova i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Skupština imenuje i opoziva likvidatora.

U slučaju prestanka rada Udruge sva imovina nakon izvršenih obveza prema trećem licu raspoređuje se u skladu sa Zakonom.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.

Članak 47.

Danom početka primjene ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge usvojen na Skupštini održanoj u Imotskom 5. rujna 1997. godine.

 

 

U Zagrebu 26. rujna 2015.                                                     Predsjednica  Udruge

                                                                                  ______________________________

                                                                                              (mr Mirjana Franić, prof.)

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut