udrugahupf@gmail.com HUPF
Connexion

Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site

Projets

Réalisés et en cours de réalisation

Odluka o izmjeni i dopuni statuta

  • vendredi, 16 février 2018 18:25
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i članka 21. Statuta, Skupština HRVATSKE UDRUGE PROFESORA FRANCUSKOGA JEZIKA održana 30. rujna 2017., donijela je ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA   Članak 1. U članku 22. stavak 2 mijenja se i glasi: „Mandat članova UO, PUO-a i NO-a traje četiri godine…
Na temelju članka 13 Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština HRVATSKE UDRUGE  PROFESORA  FRANCUSKOG  JEZIKA na  sjednici održanoj 26. rujna 2015. godine. donijela je STATUT   I. OPĆE ODREDBE Članak 1.   Statut  HRVATSKE UDRUGE PROFESORA FRANCUSKOG JEZIKA (u daljnjem tekstu Udruga) sadrži odredbe o: –        nazivu i sjedištu –        zastupanju i predstavljanju…